Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fienouk aesthetics
Versie 01 2020
Fienouk aesthetics hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Definities
  Fienouk aesthetics: Fienouk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 77069889 gevestigd te (7559RL), Hengelo, Framboos 7, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden
  Cliënt: de natuurlijke persoon die krachtens de Overeenkomst diensten afneemt van Fienouk aesthetics, oftewel de opdracht geeft tot behandeling. In deze voorwaarden wordt onder ‘Cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  Partijen: de Cliënt en Fienouk samen.
  Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Fienouk en Cliënt gericht op het verlenen van een behandeling door Fienouk waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 1. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de Cliënt en Fienouk. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten afkomstig en uitgevoerd door Fienouk.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Fienouk voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 3. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Cliënt in de toekomstig geen rechten ontlenen.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Overeenkomst
 1. Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht Fienouk aesthetics niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Cliënt.
 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Fienouk aesthetics niet.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) aanvaarding door de Cliënt van de offerte c.q. aanbieding van Fienouk aesthetics en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een behandeling.
 4. De Overeenkomt wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Fienouk aesthetics en de Cliënt en deze Algemene Voorwaarden. Deze afspraken vervangen alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken in welke vorm dan ook. De overeenkomst tussen Fienouk aesthetics en de Cliënt behelst de opdracht van de Cliënt aan Fienouk aesthetics tot behandeling.
 5. Fienouk aesthetics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de Cliënt en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van een behandeling te weigeren.
 6.  Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Fienouk aesthetics hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Fienouk aesthetics kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door Cliënt zijn verstrekt en door Fienouk aesthetics ontvangen zijn.
 2. De Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Fienouk aesthetics verstrekte informatie en gegevens.
 3. De Cliënt dient Fienouk aesthetics tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 4. De Cliënt is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Fienouk aesthetics , teneinde Fienouk aesthetics in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Cliënt de dienstverlening door Fienouk aesthetics weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Fienouk aesthetics het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Cliënt te verhalen.
 5. Fienouk aesthetics is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 1. Toestemming
 1. De Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Fienouk aesthetics door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Fienouk aesthetics
 2. Fienouk aesthetics kan van de Cliënt verlangen dat deze zijn toestemming digitaal via de Ipad bevestigd.
 3. In het geval de Cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Fienouk aesthetics geen behandeling (meer) verrichten.
 1. Tarieven en zorgverzekering
 1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten luiden in euro’s.
 2. Indien met de Cliënt geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Fienouk aesthetics de afgenomen diensten factureren tegen gebruikelijke tarieven.
 3. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 4. De Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de volledige verantwoordelijkheid van de Cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.
 1. Betaling en facturatie
 1. De Cliënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
 2. Indien Fienouk aesthetics de Cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen na behandeling en wordt het betreffende bedrag op de rekening van Fienouk aesthetics onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
 3. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 4. In het geval de Cliënt niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Fienouk aesthetics voldoet, maakt Fienouk aesthetics aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Cliënt/patiënt in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Fienouk aesthetics is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de Cliënt/patiënt.
 5. Een betaling van de Cliënt strekt in eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de langst openstaande factuur. Ook als de Cliënt/patiënt bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.
 6. Bij betalingsachterstand is Fienouk aesthetics bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Cliënt een klacht tegen Fienouk aesthetics indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Fienouk aesthetics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 8. De betalingsverplichting vervalt niet als de Cliënt de overeenkomst beëindigt.
 1. Annulering
 1. In het geval de Cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor het afgesproken tijdstip bij Fienouk aesthetics af te zeggen.
 2. Zegt de Cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Fienouk aesthetics het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 3. Afspraken dienen  telefonisch/per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Fienouk aesthetics is ontvangen. Indien Cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van Cliënt en dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Cliënt Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Fienouk aesthetics, kan geen reden zijn voor een niet-tijdige annulering.
 1. Privacy
 1. Partijen zijn over een weer verplicht tot zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn – indien van toepassing – gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden.
 2. Fienouk aesthetics draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.
 3. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken.
 4. Fienouk aesthetics bewaart gegevens van de Cliënt in een dossier. De rechten van de Cliënt/patiënt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wetgeving worden gewaarborgd door Fienouk aesthetics. De omgang met persoonsgegevens door Fienouk aesthetics is nader uitgewerkt in het Privacy Statement van Fienouk aesthetics .
 5. Fienouk aesthetics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijke inzage en gebruik.
 6. Onverminderd andere mogelijkheden heeft iedere Cliënt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan (in Nederland De Autoriteit Persoonsgegevens) indien de Cliënt van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacywetgeving.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Fienouk aesthetics is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Fienouk aesthetics. Fienouk aesthetics is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
 2. Fienouk aesthetics is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Fienouk aesthetics bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Aansprakelijkheid van Fienouk aesthetics is beperkt tot directe, materiële schade en wel tot het bedrag waarvoor de door Fienouk aesthetics afgesloten aansprakelijkheid-verzekering in voorkomend geval dekking biedt.
 4. Aansprakelijkheidstelling van Fienouk aesthetics dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkheid hebben geleid.
 5. Aansprakelijkheidstelling van Fienouk aesthetics schort de betalingsverplichting van de Cliënt/patiënt niet op.
 1. Overmacht
 1. In geval van overmacht is Fienouk aesthetics gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven.
 2. Voor zover Fienouk aesthetics bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst te facturen aan de Cliënt.
 3. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
 1. Ontbinding
 1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere partij: a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan; b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de Cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Fienouk aesthetics of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.
 1. Klachten

In geval van ontevredenheid of een klacht van de Cliënt/patiënt over de behandeling door Fienouk aesthetics, meldt de Cliënt/patiënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan Fienouk aesthetics, binnen 48 uur na behandeling. Fienouk aesthetics en de Cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 1. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Fienouk aesthetics en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging
 1. Fienouk aesthetics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.fienouk.nl) ter kennis van de Cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de Cliënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de Cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.